Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia „Aktywni na Rzecz Bezpiecznego Wypoczynku”, mające na celu przede wszystkim podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju bezpiecznego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gana, w gminie Praszka.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

§4

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§5

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną lub okrągłą wskazującą jej nazwę i siedzibę oraz logo.

Rozdział II
Cele i środki ich realizacji

§6

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań na rzecz organizacji i realizacji bezpiecznego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
  1. Podejmowanie działań z zakresu turystyki zdrowotnej i turystycznej.
  2. Podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do programów wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Prowadzenie edukacji, w tym edukacji ekologicznej, zdrowotnej i turystycznej wszelkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych.
  4. Popularyzowanie idei bezpiecznego wypoczynku.
  5. Realizowanie inwestycji z zakresu turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki dzieci, młodzieży i turystyki szkolnej.
  6. Przeciwdziałanie nielegalnej organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Realizacja przedsięwzięć związanych z zagadnieniem bezpiecznego wypoczynku.
  8. Podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
  9. Działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
  10. Propagowanie i wprowadzanie proekologicznych, prozdrowotnych metod realizacji wypoczynku, uwzględniających nowoczesną pedagogikę oraz pozostających w zgodności z obowiązującym prawem.
  11. Informowanie o najwyższej jakości usługach turystycznych organizowanych w Polsce.
  12. Tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku produktów i usług turystycznych oznaczonych znakiem „Bezpieczny wypoczynek”.
  13. Wzbudzanie oraz podtrzymywanie zaufania do produktów i usług turystycznych wyróżnionych znakiem „Bezpieczny wypoczynek".
  14. Integracja przedsiębiorców, których produkt / usługa turystyczna została wyróżniona znakiem „Bezpieczny wypoczynek” w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
  15. Edukowanie kadry przedsiębiorstw, których produkt / usługa turystyczna została wyróżniona znakiem „Bezpieczny wypoczynek”, w zakresie wszelkich metod nowoczesnego prowadzenia działalności turystycznej.
  16. Promowanie produktów i usług turystycznych wyróżnionych znakiem „Bezpieczny wypoczynek” w Polsce i za granicą.
  17. Wspieranie i inicjowanie działań o charakterze charytatywnym i dobroczynnym, ukierunkowanych na poprawę warunków życia.
  18. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  19. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do turystyki oraz branży hotelowo-gastronomicznej.
  20. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  21. Popularyzacja europejskich programów wsparcia finansowego kierowanych do przedsiębiorców z branży turystycznej oraz hotelowo-gastronomicznej.
  22. Promowanie i popularyzacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  23. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  24. Promowanie, wspieranie oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i sportu.
  25. Popularyzacja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  26. Organizowanie i koordynowanie samopomocy wśród członków Stowarzyszenia.
  27. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą, celem realizacji Statutu.
  28. Wspieranie, promowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie pandemiom oraz niwelowania skutków pandemii Covid-19 tak gospodarczych, jak i społecznych.
  29. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa wśród obywateli oraz informowanie nt. nowoczesnych technologii informatycznych.
  30. Organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  31. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
  32. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  33. Promocję i organizację wolontariatu.
  34. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Wspieranie działań służących organizacji i realizacji bezpiecznego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Organizowanie wykładów, konferencji, wystaw, koncertów oraz innej działalności służącej popularyzacji bezpiecznego wypoczynku.
  3. Działania edukacyjne, w tym o charakterze ekologicznym, zdrowotnym i turystycznym m. in. kampanie społeczne oraz warsztaty.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz kolportaż publikacji.
  5. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
  6. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów, standardów oraz audytów w dziedzinie bezpiecznego wypoczynku.
  7. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie bezpiecznego wypoczynku.
  8. Promocję i organizację wolontariatu.
  9. Współorganizowanie imprez charytatywnych.
  10. Propagowanie i wprowadzanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w aspekcie prawnym, turystycznym, medyczno-sanitarnym oraz pedagogicznym.
  11. Organizowanie corocznego, niekomercyjnego, ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest wyłonienie produktów i usług turystycznych, które, dzięki spełnianiu określonym przez Stowarzyszenie standardów w zakresie m.in.: turystycznym, medyczno-sanitarnym, pedagogicznym i prawnym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Laureaci konkursu zyskują prawo do używania znaku „Bezpieczny wypoczynek”.
  12. Dofinansowanie uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych.
  13. Promocję, organizację, wsparcie i koordynację wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  14. Pozyskiwanie pomocy doradczo-szkoleniowej, informacyjnej lub prawnej przy realizacji inicjatyw mających na celu działalność wprost wynikającą z zadań statutowych Stowarzyszenia.
  15. Pozyskiwanie funduszy europejskich, grantów, dofinansowań oraz darowizn na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  17. Pozyskiwanie sponsorów.
 2. Działalność określona w § 6 ust. 1 prowadzona jest na rzecz osób przygotowujących, organizujących i realizujących wypoczynek, w tym w szczególności wypoczynek dzieci i młodzieży oraz członków Stowarzyszenia i jest działalnością pożytku publicznego.
 3. Działalność określona w § 6 ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia. Podejmowane przez Stowarzyszenie działania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w niniejszym rozdziale i powinny mieścić się całkowicie w sferze zadań publicznych, określonej w art. 4 ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 2261 z późn. zm.).
 4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 2261 z późn. zm.).
 5. Osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową, określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia może zadecydować o prowadzeniu działalności gospodarczej, na warunkach opisanych w § 23 oraz § 27 Statutu oraz na zasadach określonych w innych przepisach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych, w tym członków założycieli, o których mowa w §9 ust. 1.4,
 2. Wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:
  1. Każdy pełnoletni obywatel Polski oraz cudzoziemiec mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia i zamierza wnieść swój wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie,
  2. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest rekomendacja przynajmniej pięciu jego członków,
  3. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej zgody wstąpienia do Stowarzyszenia,
  4. Członkiem założycielem Stowarzyszenia zostają osoby obecne na pierwszym zgromadzeniu, które podjęły decyzję o powołaniu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
  1. Osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
  2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, o której mowa w §9 ust. 1 punkt 4 , zawierającej w przypadku osoby prawnej równoczesne wskazanie przedstawiciela,
  3. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest rekomendacja przynajmniej pięciu jego członków.

§10

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych oraz wspierających oraz ich wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, przy zachowaniu postanowień §9 i §15.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków lub wykluczających z grona członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§13

Członek wspierający posiada prawa określone w §10 (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego) oraz obowiązki określone w §11.

§14

Ustanie członkostwa następuje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
 2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Skreślenia z listy członków dokonuje wówczas Zarząd Stowarzyszenia;
 3. wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, w szczególności z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia i/lub ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz postępowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia;
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 5. śmierci członka Stowarzyszenia.

§15

 1. Ustanie członkostwa następuje w razie:
 2. Od uchwał podjętych przez Zarząd, członek Stowarzyszenia może odwołać się do Zarządu w terminie 14 dni od przedłożenia ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Odpis uchwały dotyczącej odwołania wraz z jej uzasadnieniem, doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 4. W przypadku gdy odwołanie do Zarządu nie zostało uznane, członek może złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały.
 5. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 8. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień w sprawie postawionych zarzutów w terminie 7-dniowym od dnia przekazania członkowi informacji o tych zarzutach.
 9. Walne Zgromadzenie Członków, posiedzenia Zarządu oraz inne głosowania mogą odbywać się w formie zdalnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków. Kadencja pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej biegnie począwszy od pierwszego dnia po zarejestrowaniu.
 3. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków

§17

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§18

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, w tym uchwalenie budżetu,
 2. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§19

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, chyba że w szczególnych wypadkach Statut stanowi inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
 3. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Przy braku obecności wymaganej liczby członków na Walnym Zgromadzeniu Członków, Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie Członków w tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie 15 minut od terminu pierwszego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego w drugim terminie mogą zostać podjęte zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w II terminie są ważne bez względu na ilość obecnych na Walnym zgromadzeniu Członków.

§20

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz wspierający członkowie z głosem doradczym.
 2. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia, na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

§21

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest jeden raz w roku.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się w terminie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w sposób przewidziany w § 20 ust. 2.

Zarząd

§22

 1. Zarząd składa się z dwóch członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Stowarzyszenia oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu jednoosobowo. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Decyzje zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o otrzymywaniu przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§23

  Do zadań Zarządu należy:
 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu i na jego rzecz,
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia i prowadzenia jego działalności finansowej,
 5. określanie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi, innymi organizacjami i przedsiębiorstwami,
 6. poodejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. powoływanie pełnomocników, celem cedowania niektórych zadań ze względu na ich tematykę lub inne czynniki decydujące o celowości takiego powołania,
 8. tworzenie i zarządzanie pracami biur,
 9. decydowanie o zatrudnianiu pracowników oraz angażowaniu zleceniobiorców do obsługi bieżącej działalności stowarzyszenia,
 10. decydowanie o angażowaniu stowarzyszenia w bilateralne lub multilateralne stosunki cywilnoprawne z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi,
 11. decydowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej, do realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
 12. ustalanie wysokości i zasad, w tym terminów, uiszczania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem nadzoru odrębnym od Zarządu. W wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Decyzje zapadają za pomocą uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które:
  1. są członkami Zarządu albo pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub stosunku pokrewieństwa czy powinowactwa,
  2. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola nad przestrzeganiem przez Zarząd i członków Stowarzyszenia postanowień Statutu,
 2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych,
 3. Przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz sprawozdań pokontrolnych,
 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień,
 5. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§27

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. zapisów i spadków,
  4. środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  5. dotacji,
  6. subwencji i grantów,
  7. udziałów,
  8. lokat.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w innych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 4. Działalność gospodarcza stanowi jedynie działalność dodatkową, w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 5. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych, które są celami pożytku publicznego.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 7. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§28

Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane będą na rachunku bankowym. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy i sprawozdawczy kończy się 31 grudnia 2022 r.

§29

Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. składek członkowskich,
 3. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§30

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych, którzy powołują komisję likwidacyjną, przy czym:
  1. ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną,
  2. w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek zostanie przekazany organizacji o podobnych celach statutowych lub innej organizacji pożytku publicznego.

Postanowienia końcowe

§31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Paroti
Paroti